การรีดตะกอนโดยใช้เทคโนโลยีถุงเก็บตะกอน Geotube® เพื่อเคลื่อนย้ายน้ำออกจากวัสดุของแข็งและกึ่งของแข็งรวมไปถึงดินด้วย