ระบบการป้องกันการกัดเซาะแบบวน ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันฐานของแม่น้ำ, ท่าเที่ยบเรือ และ ช่องทางออกทะเล ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บริเวณใกล้โครงสร้างทางน้ำและทางทะเล