เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์สำหรับรับแรงดึงเพื่อลดช่องว่างและป้องกันหรือลดผลกระทบจากการทรุดตัว 

การใช้วัสดุสังเคราะห์ 1 ชั้นหรือหลายชั้นบนพื้นที่ที่ต้องการลดช่องว่างโดยใช้ความสามารถในการรับแรงดึงของวัสดุเพื่อรองรับมวลดินและถ่ายโอนมวลดินให้ห่างจากพื้นที่ช่องว่าง