การปกคลุมบ่อ เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์เพื่อบรรจุกากตะกอนทั้งแบบอันตรายและไม่อันตรายที่รวบรวมจากอุตสาหรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัย การก่อสร้างงานดินบนกากตะกอนที่อ่อนตัวซึ่งต้องการวัสดุปกคลุมหลายชนิด