การทรุดตัวของฐานราก เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์ชนิดระบายน้ำเพื่อเร่งอัตราการทรุดตัวบนฐานรากที่เป็นดินอ่อน