รอดักตะกอน (Groynes) เป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างให้ตั้งฉากกับแนวชายฝั่งและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของตะกอนภายในเขตคลื่น รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะของชายหาด กรอยน์จะช่วยให้ทรายเพิ่มขึ้นโดยการชะลอความเร็วของน้ำและเกิดการตกตะกอนของทรายภายในบริเวณนั้น