การควบคุมการกัดเซาะเป็นการป้องกันและควบคุมการกัดเซาะจากน้ำและลมในการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณชายฝั่ง, ทางน้ำไหล และ โครงการก่อสร้างต่างๆ